VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2024 - aktuality:

 

Výsledky - Zápisnica z volieb do EP

 

 

 

OZNÁMENIE

 

 

elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024

Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacie preukazu:

obec.markuska@centrum.sk

Informácie o hlasovacom preukaze (požiadanie, termíny, hlasovanie):

https://www.minv.sk/?ep24-info1sk

Žiadosť:

Žiadosť o vydanie HP.pdf (214270)

 

 

OZNÁMENIE

o doručení oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024

 

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná.

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí  politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb do 09.04.2024 v listinnej forme alebo elektronicky e-mailom ako sken.

 

V obci Markuška je vytvorený jeden volebný okrsok.

 

Adresa na doručenie oznámení o delegovaní členov a náhradníkov Okrskovej volebnej komisie:

Obecný úrad Markuška

Markuška č.18

049 34 Markuška

E-mailová adresa na doručenie oznámení o delegovaní členov a náhradníkov Okrskovej volebnej komisie:

obec.markuska@centrum.sk

 

MENOVANIE

zapisovateľa miestnej volebnej komisie v obci Markuška

pre VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2024, ktoré sa budú konať

08. júna 2024

Rastislav Hodermarský, starosta obce Markuška, v zmysle Zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 19 ods. 4 

menuje

 

Bc. Ivanu Lukáčovú

 

do funkcie zapisovateľky okrskovej volebnej komisie v obci Markuška pre VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2024, ktoré sa budú konať dňa 08. júna 2024 v Markuške.

MENOVANIE Zapisovateľa (1).pdf (315994)

V Markuške, dňa 15.03.2024

Rastislav Hodermarský

starosta obce

 

Utvorenie volebného okrsku, obvodu a volebnej miestnosti pre zabezpečenie Volieb do EP 2024

 

Obec Markuška vytvára:

Volebný okrsok č.1 s územným obvodom: Obec Markuška

Volebnú miestnosť:  Obradná miestnosť OcÚ Markuška, Markuška 18, 049 34

volebná miestnosť a vytvorenie okrsku (2).pdf (213005)

V Markuške, dňa 05.03.2024

Rastislav Hodermarský

starosta obce

 

 

Podľa čl. 89ods. 2písm.f)ÚstavySlovenskejrepublikya § 20 a § 86 ods. 1zákonač. 180/2014
Z. z. o podmienkachvýkonuvolebnéhoprávaa o zmenea doplneníniektorýchzákonovv znení
neskorších predpisov
v yhla s u jem
voľby doEurópskehoparlamentua
u r ču jem
1. deň ichkonaniana sobotu 8.júna2024,
2. lehotu nautvorenievolebnýchokrskova určenievolebnýchmiestnostído5.marca2024,
3. lehotu nautvorenieokresnýchvolebnýchkomisiía okrskovýchvolebnýchkomisiído9.apríla
2024 a lehotunaichprvézasadaniedo26.apríla2024.
Na územíSlovenskejrepublikysadoEurópskehoparlamentuvolí15poslancov.

Vyhlásenie volieb

 

Podľa čl. 89 ods. 2 písm.f) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 86 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov

v y hl a s u jem

voľby do Európskeho parlamentu a

u r ču jem

1. deň ich konania na sobotu 8.júna 2024,

2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 5. marca 2024,

3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 9.apríla 2024 a lehotu na ich prvé zasadanie do 26. apríla 2024.

 

Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 15 poslancov.

 

Peter Pellegrini v.r.

Vyhlásenie volieb do EP.pdf (191387)

 

INFORMÁCIA PRE VOLIČA

Informácia pre voliča (1).pdf (218281)