Aktuality

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce s výzvou na podávanie cenových ponúk

 

 

 

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce

s výzvou na podávanie cenových ponúk

  

Obec  Markuška  na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Markuške č.39/V/2023 zo dňa 04.07.2023, v súlade s §9a ods.2 a §9a ods.8 písm. e) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje

zámer priameho odpredaja svojho majetku a

výzvu na predloženie cenových ponúk 

na odkúpenie

pozemku vedeného na LV č. 254 v k.ú. Markuška, parcela č. 735/101 – ostatná plocha o výmere 1043 m2, ktorý je zakreslený v katastrálnej mape. 

Viac informácií v prílohe tejto ponuky. 

Zámer na odpredaj majetku.pdf (144277)

 

  • Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného úradu Markuška,  alebo poštou na adresu Obec Markuška č. 18,  PSČ 04934 Markuška, tak aby cenová ponuka bola doručená na Obecný úrad v Markuške najneskôr do 21.07.2023  do 15.00 hodiny.
  • Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku v zapečatenej obálke označenej heslom: „PRIAMY PREDAJ  – Neotvárať!“
  • Cenová ponuka musí obsahovať: (viď príloha).

Bližšie informácie môžete získať na tel. č. 058/7931906  alebo osobne na Obecnom úrade v Markuške  v kancelárii OcÚ, kontaktná osoba: Rastislav Hodermarský, starosta obce.

 

V Markuške, 04.07.2023                                          

Rastislav Hodermarský

                                                                                           starosta obce

 

Zverejnenie zmlúv odpredaja hnuteľného majetku - PV3S a HON

Spôsob prevodu hnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Markuška do osobného vlastníctva bol vykonaný formou obchodnej verejnej súťaže, kde zmluvné strany uzatvárajú túto kúpnu zmluvu . Zmluva sa uzatvára na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Markuška č. 40/V/2023 zo dňa 04.07.2023 v súlade s ustanovením § 9a, ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. 

Viac informácií o zmluvách v prílohe tejto informácie. 

kúpna zmluva na odpredaj PV3S.pdf (249069)
kúpna_zmluva_na_odpredaj_Hon.pdf (283523)
 

 

 

V Markuške, 05.07.2023                                          

Rastislav Hodermarský

                                                                                           starosta obce