Aktuality

 

Obec Markuška v zmysle § 9a ods. 1 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  PONÚKA na odpredaj (dobrovoľnou dražbou) motorové vozidlo, ktoré je pre obec prebytočným majetkom, vzhľadom na zlú finančnú situáciu obce odo dňa 28.04.2023. Odpredaj bol schválený na obecnom zastupiteľstve dňa 14.04.2023.

Druh vozidla: ostatné HON
Kategória: C
Značka: HON UN 050
Obchodný názov: HON UN 050
Farba: zelená, kaki
Evidenčné číslo: 0000
Rok výroby:  1975
 

Vozidlo je v nepojazdnom stave. Pneumatiky značne poškodené. Po dlhšom státí vonku je v skorodovanom stave. Predáva sa v stave v akom sa momentálne nachádza, bez záruky. Na stroji je únik prevádzkových kvapalín. Chýbajúce svetlomety, poškodené tesnenia.

 

Cena: najvyššia ponuka

 

Ponuky zasielajte písomne na adresu : Obec Markuška, Markuška č.18, 04934 Markuška alebo osobne do podateľne úradu v úradných hodinách.

 

Doručenie ponúk:

do 19.mája 2023 do 15.00 hod.

 

do podateľne úradu alebo poštou - dátum podacej pečiatky musí byť najneskôr 19.máj 2023.

Obhliadku vozidla si môže záujemca dohodnúť osobne na Obecnom úrade v Markuške u pána starostu Rastislava Hodemarského alebo telefonicky na tel. č. 058 7931 906.

Výsledok odpredaja bude zverejnený na úradnej tabuli a na stránke obce.

 

 

 V Markuške, 28.04.2023


Rastislav Hodermarský

starosta obce