Aktuality VOĽBY PREZIDENTA SR 2024

 

Výsledky Volieb prezidenta SR 2024- II.kolo

 
 
 

Výsledky Volieb prezidenta SR 2024- I.kolo

 
 
 

Zoznam kanditátov na prezidenta SR 2024 - 1.kolo

 
 

OZNÁMENIE

 

elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

pre Voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024

Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacie preukazu:

obec.markuska@centrum.sk

Informácie o hlasovacom preukaze (požiadanie, termíny, hlasovanie):

https://www.minv.sk/?p24-info11
https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=obce-a-mesta-zacnu-vydavat-hlasovacie-preukazy-od-stredy-7-februara
 

Žiadosť:

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu (1).pdf (588349)

 

 

OZNÁMENIE

o doručení oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

pre Voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024

 

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky a petičný výbor.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana,  koalícia alebo petičný výbor starostovi obce  v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb do 19.02.2024 v listinnej forme alebo elektronicky e-mailom ako sken.

V obci Markuška je vytvorený jeden volebný okrsok.

Adresa na doručenie oznámení o delegovaní členov a náhradníkov Okrskovej volebnej komisie:

Obecný úrad Markuška

Markuška č.18

049 34 Markuška

E-mailová adresa na doručenie oznámení o delegovaní členov a náhradníkov Okrskovej volebnej komisie:

obec.markuska@centrum.sk

 

MENOVANIE

zapisovateľa miestnej volebnej komisie v obci Markuška

pre VOĽBY PREZIDENTA 2024, ktoré sa budú konať

 23. marca 2024

 

 Rastislav Hodermarský, starosta obce Markuška, v zmysle Zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 19 ods. 4 

menuje

 

Bc. Ivanu Lukáčovú

 

do funkcie zapisovateľky okrskovej volebnej komisie v obci Markuška pre VOĽBY PREZIDENTA SR 2024, ktoré sa budú konať dňa 23. marca 2024 v Markuške.

MENOVANIE Zapisovateľa.pdf (314777)

V Markuške, dňa 05.02.2024

Rastislav Hodermarský

starosta obce

 
Podľa čl. 89ods. 2písm.d)ÚstavySlovenskejrepublikya § 20, § 106 ods. 1a § 115 ods. 1
zákona č. 180/2014Z. z. o podmienkachvýkonuvolebnéhoprávaa o zmenea doplnení
niektorých zákonovv zneníneskoršíchpredpisov
v y hla s u jem
voľby prezidentaSlovenskejrepublikya
u r ču jem
1. deň ichkonania na sobotu23.marca2024,
2. lehotu nautvorenievolebnýchokrskova určenievolebnýchmiestnostído30.januára2024,
3. lehotu nautvorenieokresnýchvolebnýchkomisiía okrskovýchvolebnýchkomisiído
19. februára2024a lehotunaichprvézasadaniedo29.februára2024.
Ak v prvomkolevoliebnezískaanijedenz kandidátovnaprezidentaSlovenskejrepubliky
nadpolovičnú väčšinuplatnýchhlasovvoličov,
u r ču jem
deň konaniadruhéhokolavoliebprezidentaSlovenskejrepubliky na sobotu6.apríla2024.
Peter Pellegriniv.r.

 

Utvorenie volebného okrsku, obvodu a volebnej miestnosti pre zabezpečenie Volieb prezidenta SR 2024

Obec Markuška vytvára:

Volebný okrsok č.1 s územným obvodom: Obec Markuška

Volebnú miestnosť:  Obradná miestnosť OcÚ Markuška, Markuška 18, 049 34

volebná miestnosť a vytvorenie okrsku (1).pdf (212336)   

V Markuške, dňa 29.01.2024

Rastislav Hodermarský

starosta obce

 

Vyhlásenie volieb

Podľa čl. 89ods. 2 písm.d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20, § 106 ods. 1a § 115 ods. 1 zákona č. 180/2014Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

v y hl a s u jem

voľby prezidenta Slovenskej republiky a

u r ču jem

1. deň ich konania na sobotu 23.marca2024,

2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 30.januára 2024,

3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 19. februára2024 a lehotu na ich prvé zasadanie do 29.februára 2024.

 

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,

u r ču jem

deň konania druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 6.apríla 2024.

 

Peter Pellegrini v.r.

Vyhlásenie prezidentských volieb.pdf (191442)

 

Voľby PREZIDENTA SR 2024

Informácie pre voliča

Informácia o právach voliť a byť volený.pdf (454608)

 

VOĽBY do Národnej rady SR 2023 

Zverejnenie Zápisnice Okrskovej volebnej komisie z volieb do NR SR 2023 konaných 30.09.2023

Zápisnica z volieb do NR SR 2023 (1).pdf (3752797)