Aktuality VOĽBY do Národnej rady SR 2023 

OZNÁMENIE

elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023

 

 Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacie preukazu:

obec.markuska@centrum.sk

 

 Informácie o hlasovacom preukaze (požiadanie, termíny, hlasovanie):

www.minv.sk/?nr23-preukaz

Žiadosť:

žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu.pdf (293,3 kB)

 

OZNÁMENIE

o doručení oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023

 

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka, politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do NR SR 2023.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana alebo koalícia obci v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 21. augusta 2023), v listinnej forme alebo elektronicky e-mailom ako sken.

V obci Markuška je vytvorený jeden volebný okrsok.

 

Adresa na doručenie oznámení o delegovaní členov a náhradníkov Okrskovej volebnej komisie:

Obecný úrad Markuška

Markuška č.18

049 34 Markuška

E-mailová adresa na doručenie oznámení o delegovaní členov a náhradníkov Okrskovej volebnej komisie:

obec.markuska@centrum.sk

 

Utvorenie volebného okrsku, obvodu a volebnej miestnosti pre zabezpečenie volieb do NR SR 2023

 

Obec Markuška vytvára:

Volebný okrsok č.1 s územným obvodom: Obec Markuška

Volebnú miestnosť:  Obradná miestnosť OcÚ Markuška, Markuška 18, 049 34   

volebná miestnosť a vytvorenie okrsku.pdf (212939)

 

V Markuške, dňa 26.06.2023 

Rastislav Hodermarský

starosta obce

 
 
 
Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 56 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
v y h l a s u j e m 
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa podľa uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/2023 Z. z. o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky v y k o n a j ú v sobotu 30. septembra 2023
 
 

 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 

Informácie pre voliča

Informácia pre voliča.pdf (229391)