Samospráva

Obecný úrad Markuška

Markuška č.18

049 34  pošta Markuška

Stránkové dni:    Pondelok: 7.30 -15.30 hod

                              Utorok:     nestránkový deň

                              Streda:     7.30 -15.30 hod

                              Štvrtok:     nestránkový deň

                              Piatok:     7.30 -15.30  hod

                              tel : 058 /7931 906

email: obec.markuska@centrum.sk     obec nemá emailový server

Spoločný stavebný úrad

Obec Markuška má spoločne s obcami Mikroregiónu Štítnická dolina na Obecnom úrade v Štítniku vytvorený Spoločný stavebný úrad.

Kontakt: p.Erika Olexová č.tel. 058/ 78810 75    email: olexova.erika@zoznam.sk

Kancelária stavebného úradu je budove zdravotného strediska na prízemí vedľa matriky a spoločného školského úradu.

Stránkové dni:

Pondelok až piatok od 7,30 - 15,00 hod.

 

 Stavebným úradom je obec s účinnosťou od 1. januára 2003 a pôsobnosťou stavebného úradu je výkonom štátnej správy. Spoločný obecný úrad so sídlom v Štítniku bol zriadený dňom 1. 3. 2003 na základe Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu, ktorej účastníkmi je 16 obcí zastúpených starostami a to: obec Brdárka, Čierna Lehota, Gočaltovo, Hanková, Honce, Koceľovce, Markuška, Ochtiná, Petrovo, Rochovce, Roštár, Rozložná, Slavoška, Slavošovce, Štítnik a obec Gemerská Poloma.


V spoločnom obecnom úrade je zabezpečovaný  prenesený výkon štátnej správy v zmysle ustanovení zákona 
č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších zmien a doplnkov a to na úseku:
 - ochrany prírody a krajiny v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
 - vodnej správy v zmysle zákona č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení     niektorých zákonov (vodný zákon)
 - územného plánovania a stavebného poriadku v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho noviel
 - pozemných komunikácií v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
   jeho noviel
 - ochrany pred povodňami
 - ochrany ovzdušia v zmysle zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení jeho noviel

Spoločný obecný úrad vykonáva štátny stavebný dohľad, evidenčnú činnosť obce ako stavebného úradu a poskytuje informácie do informačného systému o výstavbe, archivuje všetky dokumenty v súlade so všeobecnými predpismi o nakladaní s písomnosťami a archivovaní, vykonáva spravodajskú činnosť obce a plní funkciu spravodajskej jednotky k štvrťročnému štatistickému výkazu Inv 3-04 o začatých, rozostavaných a dokončených bytoch v zmysle paragrafu 18 zákona 4. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení jej noviel.


 

Matričný úrad

Matrika pre celý obvod obcí Mikroregiónu Štítnická dolina je na Obecnom úrade v Štítniku ( budova zdravotného strediska)

Stránkové dni:

Pondelok: 7,30 - 12,00 hod

Streda: 7,30- 14,30 hod

Piatok:7,30-12,00 hod

Pracovníčka: Mária Jakobejová   č.tel: 058/ 788 10 73