Vitajte na oficiálnej stránke obce Markuška - Úradná tabuľa:

Výsledky volieb do EP za obec Markuška: 

 

Verejné obstarávanie 

 
Oznámenie o výsledku vyhodnotenie ponúk : Správa o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf (725689)

 

 Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov
v zmysle §11 zákona č. 251/2012 Z.z.
Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „VSD“), ktorá je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov týmto
Vyzýva
všetkých vlastníkov* nehnuteľností v katastrálnom území, resp. katastrálnych územiach v správe obce/mesta Markuška, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia VN/VVN vo vlastníctve spoločnosti VSD, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení distribučnej sústavy, a to v rozsahu podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z. z..
Ohlásenie záujmu o vykonanie prác prevádzkovateľovi vedenia, alebo priamo odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov vykoná vlastník najneskôr do 40 dní od zverejnenia tejto výzvy.

 

 

OZNÁMENIE

o doručení oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024

 

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná.

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí  politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb do 09.04.2024 v listinnej forme alebo elektronicky e-mailom ako sken.

 

V obci Markuška je vytvorený jeden volebný okrsok.

 

Adresa na doručenie oznámení o delegovaní členov a náhradníkov Okrskovej volebnej komisie:

Obecný úrad Markuška

Markuška č.18

049 34 Markuška

E-mailová adresa na doručenie oznámení o delegovaní členov a náhradníkov Okrskovej volebnej komisie:

obec.markuska@centrum.sk

 

Návrh Záverečného účtu obce Markuška za rok 2023

Záverečný účet obce 2023.pdf (454781)

 

Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023

 
 

Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu 2024

 

Podľa čl. 89 ods. 2 písm.f) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 86 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov

v y hl a s u jem

voľby do Európskeho parlamentu a

u r ču jem

1. deň ich konania na sobotu 8.júna 2024,

2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 5. marca 2024,

3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 9.apríla 2024 a lehotu na ich prvé zasadanie do 26. apríla 2024.

 

Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 15 poslancov.

 

Peter Pellegrini v.r.

Vyhlásenie volieb do EP.pdf (186,9 kB)